چهارمین کنگره شعر پاسدار

چهارمین کنگره شعر پاسدار

اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات  قرآن کل نیروهای سپاه

اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن کل نیروهای سپاه

هفتمین روز نمایشگاه

هفتمین روز نمایشگاه مطبوعات

ششمین روز نمایشگاه مطبوعات

ششمین روز نمایشگاه مطبوعات

روز پنجم نمایشگاه

پنجمین روز نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز نمایشگاه مطبوعات

سومین روز نمایشگاه مطبوعات

سومین روز نمایشگاه مطبوعات

روز دوم نمایشگاه مطبوعات

دومین روز نمایشگاه مطبوعات

مسابقات انتخابی کاراته نیروهای مسلح

مسابقات انتخابی کاراته نیروهای مسلح